Skjold Kompetanse

Skjold Kompetanse tilbyr plasseringer i trygge hjem. Våre hjem er klare til å ta imot barn eller ungdom på kort varsel og ivaretar barnet i påvente av en varig løsning i form av fosterhjem, institusjonsplassering eller tilbakeføring til foreldre.

Vi søker rause, varme og stabile par med stort hjerte og god plass.

 

Hvordan bli et beredskapshjem?

Se våre fosterforeldre fortelle om sine erfaringer

Skjold Kompetanse

Skjold Kompetanse er et norskeid foretak som tilbyr veiledning og fosterhjemsplasseringer til kommunalt og statlig barnevern. Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre, og tilstreber raske og fleksible løsninger i samarbeid med oppdragsgivere.

Våre hjem opplever dette arbeidet som meningsfylt, utfordrende og spennende, og det gir dem økt kunnskap og bidrar til personlig vekst hos både barn og fosterforeldre. Vi legger vekt på grundig opplæring og veiledning både individuelt og i gruppe, samtidig som vi jobber tilpasset med fosterforeldrene ut fra hvilke barn og ungdom de tar imot i sine hjem.

Skjold Kompetanse har et stort faglig nettverk hvor vi henter spisskompetanse innen fagfelt som skole/ pedagogikk, psykologi, rus, overgreps- og voldsproblematikk og traumebearbeidende- og forebyggende arbeid.

Skjold Kompetanse legger til rette for både akutte og varige plasseringer, og kan bistå med overføring av familiehjem til kommunal regi dersom situasjonen tilsier det.

Skjold Kompetanse har erfaring med plassering av barn på sperret adresse.

Kontaktskjema

Send oss din melding

Beredskapshjem

Skjold Kompetanse tilbyr akutte plasseringer i trygge hjem. Våre hjem er klare til å ta imot barn eller ungdom på kort varsel, og kan ivareta barnet i påvente av en varig løsning.

Familiehjem

Vi tilbyr familiehjem, som er forsterkede fosterhjem for barn med forskjellige, langsiktige omsorgsbehov og utfordringer.  

Veiledning

Skjold Kompetanse tilbyr familieveiledning og andre særlige tiltak på oppdrag fra kommunale barneverntjenester.   

Ofte stilte spørsmål

Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barneverntjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid. Det finnes ulike typer fosterhjem.

Hva er et fosterhjem?
Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barneverntjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid. Det finnes ulike typer fosterhjem.

Link til bufetat finner du her

Hvem kan bli fosterhjem?
Mange forskjellige typer familier, både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan være egnet som beredskaps- og familiehjem. Vi anbefaler at man er to om oppgaven som fosterhjem, men det er ikke et absolutt krav. I en ev. godkjenningsprosess som enslig vil vi se nærmere på ressurser i slekt og nettverk – personer som kan være en støtte for deg som fosterhjem og for fosterbarnet.

Alle som ønsker å bli fosterhjem hos oss må oppfylle visse generelle krav til f.eks. bolig, økonomi og vandel; dette vil bli kartlagt hos hjem som ønsker å jobbe i vårt system. Fosterforeldres fysiske og psykiske helse vil også være gjenstand for vurdering med tanke på deres totale omsorgsevne.

Ut over dette vektlegger Skjold Kompetanse personlig egnethet, emosjonell omsorgsevne og utpregete samarbeidsevner i vår rekrutteringsprosess.

Hvorfor gode samarbeidsevner?
Fosterforeldre skal ofte jobbe tett med både barneverntjenesten og nettverket rundt barnet, og i mange tilfeller med fosterbarnas biologiske foreldre. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk som barnehage, skole, BUP og andre. Det forutsettes at våre hjem er positive og aktive overfor samarbeid, Skjold Kompetanse gir veiledning og støtte til fosterfamiliene i alle sammenhenger hvor det er nødvendig eller noen av instansene partene ønsker det.
Ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og Skjold Kompetanse
Barneverntjenestene har vedtaksmyndighet, og hovedansvaret for oppfølgingen av familier. Barneverntjenesten utarbeider en tiltaksplan som beskriver hvilken oppfølging som skal gis. Skjold Kompetanse og familiene i vårt system plikter å jobbe i tråd med denne, og rapportere til barneverntjenesten om utviklingen i plasseringen. Barneverntjenesten evaluerer om plasseringen har gitt ønsket effekt i henhold til tiltaksplanen.

Skjold Kompetanse har meldeplikt til barneverntjenesten dersom det oppstår alvorlige hendelser.

Hva innebærer taushetsplikt?
Taushetsplikten etter forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjenester eller arbeid innenfor barnevernet (barnevernloven § 6-7, første ledd). For barnevernet gjelder i tillegg egne snevrere begrensninger (barnevernloven § 6-7, tredje ledd).
Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt (barnevernloven § 6-7, første og annet ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1). På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted.
Hva innebærer meldeplikt?
En rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4, og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten ved alvorlig bekymring knyttet til barn, og er et selvstendig og personlig ansvar.
Vandelsattest
Fosterforeldre som ønsker å samarbeide med Skjold Kompetanse må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jmfr Fosterhjemsforskriften. Politiattesten skal vise om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn.

Også andre forhold, for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil tas med i vurderingen av om personen oppfyller kravet om god vandel og de etiske standarder Skjold Kompetanse ønsker å arbeide etter.

Dersom en eventuell siktelse eller tiltale faller bort eller viser seg grunnløs, skal det kunne gjøres en ny vurdering av potensielle fosterforeldre hos oss.

Kontaktskjema

Send oss din melding