Oppdragsgivere
Kom i kontakt med oss

Våre ansatte har lang og bred erfaring fra praktisk barnevernsarbeid i institusjon, 1. linje og hjembaserte tiltak, samt kartleggingsarbeid og endringsarbeid i familier med barn/ungdom i ulik alder og med varierende problematikk.

Vi har kompetanse og erfaring på håndtering og bearbeidelse av traumatisk stress, og har lang erfaring med arbeid i familier hvor foreldrenes omsorgskompetanse- og utøvelse har vært preget av egne utviklingstraumer, livserfaringer og oppvekstvilkår.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring knyttet til undersøkelses- og tiltakssaker i barneverntjenesten. Dette arbeidet innebærer samtaler og dybdeintervjuer med foreldrene, samtaler med barna, samspillsobservasjoner i hjemmet/mellom barn og foreldre, samarbeid med komparente informanter som for eksempel barnehage, skole, sfo, helsestasjon, nettverk, familie og andre involverte parter og instanser. Vi har i tillegg lang erfaring fra vitneførsel i fylkesnemnd og domstoler.

Våre ansatte har god kompetanse i forhold til barn og barns emosjonelle behov, samt utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Vi har i lang tid arbeidet med å veilede foreldre i forhold til fokus på samspill, inntoning, trygghet, tilknytning, rutiner, struktur, oppfølging og generell utvikling.  Vi har ansatte som er sertifisert Cos-P-veileder, og har praktisert og har god erfaring med veiledningsformen individuelt og i gruppesammenheng. Disse har erfaring fra familier av både norsk og utenlands opprinnelse.

Gjennom utdanning og praksis som Psykotraumatolog RITS har våre ansatte et livsløpsperspektiv på traumer og bearbeiding av disse, noe som er nyttig med tanke på kartlegging og videre arbeid med både familiedynamikk og individuelle utfordringer med røtter i negative oppveksterfaringer og handlingsmønstre.
Vi fremstår tydelige i forhold til å formidle bekymringer av alvorlig karakter, og har god kompetanse på systematisk og målrettet klinisk arbeid.

Skjold Kompetanse

Vi er et norskeid foretak som på oppdrag fra kommunalt og statlig barnevern engasjerer og følger opp beredskapshjem og familiehjem. Vi bygger et positivt og løsningsorientert fellesskap med familier som vil hjelpe de mest sårbare barna i samfunnet.

Skjold Kompetanse har mange års erfaring og en betydelig kontaktflate i barnevernsfeltet.

Vi har fokus på tilstedeværelse i og for hjemmene våre og tilstreber raske og fleksible løsninger i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Kontaktskjema

Send oss din melding